Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Papiopad is een geregistreerd merk van Produvation B.V. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Produvation B.V. en de klant.
1.2 Produvation B.V. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.

2 Prijzen en Aanbiedingen

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. De verzendkosten kunnen nihil (€ 0) zijn.
2.2 Produvation B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 Betaling

3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of giro.
b) iDeal: als de klant internetbankiert, kan op deze manier elektronisch de betaling van de bestelling geregeld worden.
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4 Verzendkosten

4.1 De verzendkosten binnen Nederland zijn nihil (€ 0) voor bestellingen van €40,00 of meer per bestelling en €4,25 per bestelling voor bestellingen tot €40,00.
4.2 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.3 Bij een ruiling zal Produvation B.V. eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

5 Levering

5.1 Produvation B.V. besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan een pakketbesteldienst.
5.2 Produvation B.V. streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag, na ontvangst van de betaling, te versturen.
5.3 Produvation B.V. zal al het mogelijke doen om geaccepteerde en betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet op voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
Produvation B.V. heeft een wettelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Produvation B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

6 Annuleren

6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering per e-mail of telefonisch doorgeven.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
a) € 0,50 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.
b) € 1,00 bij het annuleren van een gehele bestelling.
Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7 Ruilen en Retourneren

7.1 Wanneer een artikel niet aan de verwachtingen van de klant voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Alleen ongebruikte artikelen, in originele verpakking, kunnen geretourneerd worden.
7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd met 50% korting of meer, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.
7.4 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van de bestelling heeft de klant 14 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongebruikt, en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
c) De retour bon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met de retourzending.
De retour bon kunt u hier downloaden en printen.
d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
e) Bij ruiling van een artikel neemt Produvation B.V. eenmalig de verzendkosten van het nieuw te versturen artikel voor haar rekening.
f) Bij retourneren, in het geval de koop van 1 of meer artikelen ontbonden wordt, zal na ontvangst door Produvation van de ongebruikte artikelen in originele verpakking, het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan de klant overgemaakt worden of zo mogelijk eerder.

RETOURADRES: Produvation B.V. – Hooikade 13 – 2627AB – Delft – Nederland.

8 Voorraad

8.1 Produvation B.V. streeft ernaar alle artikelen uit voorraad te leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. De klant wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Produvation B.V. zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

9 Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 Produvation B.V. garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 9.1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt de klant van Produvation B.V. een aankoopbewijs.
9.4 Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, zal de klant deze binnen redelijke termijn retourneren, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Produvation B.V. schriftelijke kennisgeven ter zake van het gebrek. Naar keuze van Produvation B.V. zal zij het artikel vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich de te vervangen artikelen aan Produvation B.V. te retourneren en het eigendom daarover aan Produvation B.V. te verschaffen.
9.5 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Produvation B.V., de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan het artikel of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
9.6 Produvation B.V. is in geval van een gebrek aan het artikel alleen aansprakelijk voor de terugbetaling van het aankoopbedrag of herstel of vervanging van het artikel. Produvation B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde, ter zake van garantie, laat onverlet garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van het gebrekkige artikel aansprakelijk is voor schade, dan wordt de aansprakelijkheid van Produvation B.V. beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is Produvation B.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Produvation B.V. en/of zijn ondergeschikten.

10 Privacy

De consumentgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Produvation B.V. Wij gebruiken consumentgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Consumentgegevens worden maximaal 2 jaar na het laatste contact of de laatste aankoop bewaard. U kunt uw gegevens inzien, wijzigen, overdragen of laten vergeten door een mail te sturen naar info@papiopad.com. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die daarmee de persoonlijke levenssfeer van de klant zouden kunnen aantasten.
Indien de klant geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan dit per e-mail aan ons doorgegeven worden op info@papiopad.com.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure volgen.

Vragen, klachten en opmerkingen:

Onze contactgegevens:

Produvation B.V.
Hooikade 13
2627AB  Delft
Nederland

info@papiopad.com

Telefoon vanuit Nederland 085 4011932
Telefoon vanuit België 0031 85 4011932

KvK. 28096545
Rabobank Bankrekeningnummer/ IBANnummer: NL90 RABO 0310 0425 42
t.n.v. Produvation B.V.

Swift adres / BIC code is: RABONL2U

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK te Alkmaar.