Disclaimer

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Produvation B.V. kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze site wordt verstrekt en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging deze informatie wijzigen. Tevens is Produvation B.V. niet aansprakelijk voor de informatie op websites waarnaar verwezen wordt.

Produvation B.V. kan niet garanderen dat zijn producten of het materiaal op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Europese Unie (‘EU’), de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of de Europese Vrijhandelsassociatie (‘EVA’). Als u deze site bezoekt of de producten gebruikt op een andere locatie, dan doet u dit voor eigen verantwoordelijkheid.

Gebruik van de site is voor risico van de gebruiker. Produvation B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de site en alle impliciete garanties worden uitgesloten voor zover toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving.

Medische informatie

Hoewel de medische informatie op deze website met zorg is samengesteld, zijn de adviezen die op deze website worden gegeven slechts van algemene aard en Produvation B.V. beweert noch garandeert dat deze juist of bruikbaar zijn. Voor vragen over uw gezondheid of medische zaken dient u contact op te nemen met uw arts.

Copyright

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Produvation B.V. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Produvation B.V. noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.