Voorwaarden Papiopad cash back actie

Artikel 1 – Algemene informatie

De Papiopad cash back actie (hierna de “actie”) wordt georganiseerd door Produvation BV, gevestigd te Hooikade 13, 2627AB in Delft, Nederland met KvK nummer 28096545. De cash back wordt uitgegeven voor rekening van Produvation BV. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Produvation BV. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar via www.papiopad.nl/algemene-voorwaarden

Artikel 2 – Geldigheid van de actie

De actie geldt alleen bij:
– de aankoop van een deelnemend product,
– via een deelnemende apotheek,
– tijdens de actieperiode,
– door een natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar (“deelnemer”) die over een geldig emailadres en een Europees bankrekeningnummer beschikt;
– wanneer de procedure voor het verkrijgen van de cash-back is gevolgd, zoals hierna verder bepaald.

Artikel 3 – Deelnemende producten

De actie heeft enkel betrekking op de volgende Papiopad producten (“deelnemende producten”):
– Papiopad Huid met actiesticker en actiekaart
– Papiopad Voet met actiesticker en actiekaart

Artikel 4 – Deelnemende apotheek

De actie geldt enkel voor deelnemende producten aangekocht in een deelnemende apotheek in Nederland. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt in de deelnemende apotheken. Produvation BV kan niet garanderen dat (alle) deelnemende producten beschikbaar zijn bij een deelnemende apotheek. Produvation BV is dan ook niet verantwoordelijk indien geen of onvoldoende deelnemende producten beschikbaar zijn bij de deelnemende apotheken.

Artikel 5 – Actieperiode

De actie heeft enkel betrekking op aankopen van een deelnemend product in een deelnemende apotheek tussen 1 maart 2019 en 31 december 2019 (“actieperiode”), en geleverd aan de deelnemer uiterlijk op 31 december 2019. De datum van aankoop vermeld op het aankoopbewijs geldt als referentiedatum.

Artikel 6 – cash back

Per aankoop van een deelnemend product in een deelnemende apotheek tijdens de actieperiode, heeft een deelnemer recht op een cash back korting (“cash back”), mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Het bedrag van de cash back is per deelnemend product maximaal:
Papiopad Huid: €20,00
Papiopad Voet: €20,00

Artikel 7 – Voorwaarden en procedure voor de cash back korting

Om gebruik te maken van de cash back korting, moet de deelnemer na de aankoop van een deelnemend product in een deelnemende apotheek tijdens de actieperiode de volgende stappen volgen:

  1. Eerste €10,00 cash back
  2. stuur een mail naar cashback@papiopad.com met daarin uw naam, adres, telefoonnummer, cash back code, uw bankgegevens en een kopie van uw aankoopbewijs. Wanneer u aan de cash back actie deelneemt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. U vindt deze op www.papiopad.nl/voorwaarden-cash-back
  3. U krijgt een mail ter bevestiging. De €10,00 cash back wordt binnen 10 werkdagen op uw rekening gestort.
  4. Ga aan de slag met Papiopad
  1. Nog een keer €10,00 cash back
  2. U krijgt een vragenlijst van ons over uw ervaring met Papiopad. Vul deze in en stuur uw feedback naar cashback@papiopad.com om nogmaals €10,00 terug te krijgen.
  3. U krijgt een bevestiging van ontvangst van uw feedback en het bedrag wordt binnen 10 werkdagen op uw rekening gestort.

Dit vereist dat de deelnemer het deelnemend product fysiek in bezit moet hebben om uiterlijk op 31 december 2019 te kunnen genieten van de cash back. Inzendingen die te laat of onvolledig verzonden zijn, worden niet in behandeling genomen. Produvation BV is niet verantwoordelijk voor onvolledige, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties die gedurende de actieperiode lopen. Vanaf de registratie voor een actie wordt de deelnemer geacht te hebben deelgenomen aan die actie.

Artikel 8 – Betaling

Betaling van de cash back gebeurt via bankoverschrijving op een Europees bankrekeningnummer. Niet-Europese bankrekeningnummers komen niet in aanmerking. Produvation BV streeft ernaar de cash back binnen 10 werkdagen te betalen. Het kan voorkomen dat deze levertijd wordt overschreden.

Artikel 9 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens in het kader van de actie, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in deze voorwaarden en in Artikel 10 in onze Algemene Voorwaarden. De persoonlijke gegevens die u in het kader van deze actie aan Produvation BV verstrekt, zullen worden behandeld conform de toepasselijke nationale wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Produvation BV. Door uw deelname aan de actie staat u Produvation BV evenals onderaannemers die in naam en voor rekening van Produvation BV werken, toe om uw gegevens te verwerken om het goede verloop van de actie te waarborgen. En, indien u dit heeft aangegeven, voor doeleinden van marktonderzoek en (direct) marketing. Binnen het kader van deze doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meerdere entiteiten van de Produvation BV-groep, en haar partners. Verder zullen wij ook persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit wettelijk vereist is, daaronder begrepen gegevensverstrekkingen in het kader van juridische procedures, zoals wegens een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel, dan wel om te voldoen aan andere nationale wet- en regelgeving, of ter voorkoming of ter bestrijding van fraude. De deelnemer heeft recht op toegang, verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Produvation BV is niet aansprakelijk (i) voor uitgaven die de Deelnemer zou maken in het kader van de actie en (ii) voor een eventuele vertraging in de betaling van de cash back. Produvation BV, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
– door deelname van de deelnemer aan de actie;
– door storingen (van welke aard dan ook) in software, computers, netwerk, en/of het
internet, waardoor de deelname van de deelnemer niet, onvolledig, of te laat door Produvation BV is ontvangen.
In geval van fraude door een of meerdere deelnemer(s) kan Produvation BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die hierdoor veroorzaakt werd.

Artikel 11 – Klachten

Voor vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de actie kan u telefonisch contact opnemen op het nummer 085 4011932 (lokaal tarief).
Het uitblijven van een reactie vanwege Produvation BV op een bericht of schrijven, kan in geen geval beschouwd worden als instemming met de inhoud van dat bericht of dat schrijven.

Artikel 12 – Varia

Produvation BV houdt zich het recht voor om in geval van misbruik en/of fraude, en/of een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden een of meerdere deelnemer(s) uit te sluiten. Produvation BV houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, of de actie te annuleren indien de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door overheidsinstanties niet of niet op dezelfde wijze kan worden voortgezet, indien de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet onder dezelfde
voorwaarden mogelijk is geworden of indien de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich meebrengt voor Produvation BV.
De inhoud van deze Algemene Voorwaarden is onder voorbehoud van schrijf- of drukfouten en interpretatie. Aan schrijf- of drukfouten en/of vergissingen van Produvation BV kunnen geen rechten worden ontleend. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.